Centrul european de informare şi comunicare

Rolul societății civile este unul tot mai pregnant în lumea contemporană pe toate meridianele. Responsabilitatea societății civile rezidă în sprijinirea instituțiilor publice întru construcția statului de drept, respectarea drepturilor omului, dezvoltarea durabilă,  edificarea unei societăți puternice, promovarea dialogului intra- și intercultural, cooperarea regională și internațională, sustenabilizarea valorilor universale.

Rațiunea Centrului European de Informare și Comunicare se bazează pe o mai bună implicare a profesorilor și cercetătorilor privind cunoașterea integrării europene în țară și regiune. Transcenderea mijloacelor de informare, comunicare și diseminare a cunoașterii construcției europene de la forme imprimate la format de pixeli stabilește strategiile TIC de viteză, eficiență și acuratețe în sprijinul studiilor de integrare europeană.

Crearea platformei de informare şi comunicare privind studiile de integrare europeană urmărește:

  • să faciliteze procesul de cunoaștere a construcției europene în interiorul și exteriorul mediului academic din țară și regiune;
  • să impulsioneze relațiile de cercetare și informare academică a specialiștilor în studiile europene din țară și străinătate;
  • să contribuie la sporirea vizibilităţii privind informarea, comunicarea şi resursele ştiinţifice în domeniul studiilor de integrare europeană;
  • să dezvolte sinergetic resursele asupra studiilor de integrare europeană prin prisma interdisciplinarităţii domeniilor academice de către specialişti din ţară şi regiune în vederea promovării cunoaşterii integrării europene şi a rezultatelor ştiinţifice pe baza unei poziţii europene consolidate comune.

Centrul european de informare și comunicare reprezintă forjeria resursei umane și energiei academice a tuturor celor interesați de cunoașterea integrării europene, antrenarea în procesul de informare și comunicare a rezultatelor educaționale și științifice, precum și implicarea în acțiuni de valorificare a rezultatelor ce țin de:

  • diseminarea informaţiilor şi cunoştinţelor privind studiile de integrare europeană;
  • promovarea dimensiunii europene a învăţării de-a lungul vieţii prin intermediul portalului electronic și a altor forme adecvate;
  • editarea revistei ştiinţifice electronice, axate pe cercetări în domeniul studiilor de integrare europeană;
  • elaborarea de articole şi alte materiale ştiinţifice în domeniul studiilor de integrare europeană cu publicarea lor în revista electronică sau în alte surse locale și regionale;
  • plasarea de materiale de informare şi de comunicare cu caracter ştiinţifice și didactic pe portalul electronic;
  • publicarea de buletine informative cu noutăţi, studii și analize despre evenimentele din Uniunea Europeană şi / sau cunoştinţe din domeniul studiilor de integrare europeană.

Finalitățile vizează - prin ansamblul de activități preconizate - o înţelegere mai bună a procesului de integrare europeană, i.e. istorie, instituţii, ordine juridică, politici, valori. Nu mai puțin contează și necesitatea cunoaşterii fenomenologiei integrării europene în contextul rolului crescând al Uniunii Europene pe arena internaţională.

© 2012–2013 European Community Studies Association (ECSA) Moldova.
Cu sprijinul Subprogramului Jean Monnet din cadrul Programului de Învăţare de-a Lungul Vieţii al Uniunii Europene
lifelong learning programme
Website deAmigo